İKİ İLGİNÇ SAYI : π ile 9….

200px-Pi-symbol.svg.png9ball.jpg”Kusursuz sayılar da, kusursuz insan gibi nadirdir”
 René DESCARTES

Önce Pİ (π) sayısını ele alalım.

Bu harf Latin Alfabesi’nde PI ile simgelenir. Ayrıca pi sayısı Arşimet sabiti ile Ludolph sayısı olarak da bilinir.

İsmini Yunan π harfinden alır. Zira π harfi Yunanca ”περίμετρον” demek kii “çevre” sözcüğünün ilk harfidir. Yunan π harfinin adı ”pi”’dir. Yunan harfini yazmaya olanak olmadığı ya da sorunlu olduğu durumlarda harfin yerine kullanılır. Ayrıca pi sayısı ” Arşimet sabiti” (Arşimet sayısı ”değil”) ile ” Ludolph sayısı” olarak da anılır.

Genellikle bilinen en basit pi sayısı pek fazla birşey anlatmasa da yaygınca kullanılır. Bu bakımdan anlamlıdır. Bu sayı aslında bir orandır, dairenin çevresinin çapına bölümünden elde edilir.

Pi sayısı Babiller, Eski Mısırlılar ile pek çok eski uygarlık tarafından biliniyordu. Onlar, tüm çemberlerin çevresinin çapına bölümünün sabit bir sayıya eşit olduğunu fark etmişlerdi. Bu sabit sayının bulunması artık çapı bilinen her çemberin çevresinin hesaplanmasına olanak tanıyordu. M.Ö. 2000 yılı dolayında Babiller pi sayısını 31/8 ya da 3,125 olarak kullanıyordu. Eski Yunanda karekök 10 ya da 3,162 sayısı kullanıldı. Arhimedes ise (M.Ö 287 – 212) 3 10/71 ile 3 1/7 sayısını pi sayısı olarak kullandı.

M.S. 500 yılı civarında pi sayısı 3,1415929 olarak kullanıyordu. 1424 yılında İran’da virgülden sonraki on altı basamağı doğru olarak biliniyordu. 1596 yılında Alman Ludolph van Ceulen, pi nin virgülden sonraki yirmi basamağını hesapladı. Bu sayı Avrupa’da Ludolph sabiti olarak bilindi. O tarihten sonra pi sayısının virgülden sonraki milyarlarca basamağı hesaplanmıştır.

Bilim ile teknolojinin bu kadar ilerlediği günümüzde bile, bir çemberin çapına oranının tam olarak hesaplanamaması, işlem sonsuza kadar devam ettiği için ilâhî hikmetleri açısından üzerinde düşünülmeye değer bir özelliktir.

Günümüzde pi sayısının virgülden sonraki en fazla basamağını hesaplayabilmek üzere birtakım yarışmalar yapılmaktadır. Şu an rekorun virgülden sonra 73 milyar basamak olduğu bilinmektedir.

Şöyle ki :

π = 3.14159

ya da daha geniş olarak

π ≈ 3, 14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 5923…..

π sayısının virgülden sonra gelen bir milyarıncı rakkamı da 9 dur.

9 sayısına gelince; bu sayı yalnızca ilginç değil aynı zamanda gizemli bir sayıdır. Çarpım cetvelini incelersek, sonuçta elde edilen iki haneli sayıların birler ile onlar basamakları toplandığında, şaşırtıcı biçimde hep 9 çıktığını görürüz :

1 X 9 = 9

2 X 9 = 18… 1+8 = 9

3 X 9 = 27… 2+7 = 9

4 X 9 = 36… 3+6 = 9

5 X 9 = 45… 4+5 = 9

6 X 9 = 54… 5+4 = 9

7 X 9 = 63… 6+3 = 9

8 X 9 = 72… 7+3 = 9

9 X 9 = 81… 8+1 = 9

10 X 9 = 90..9+0 = 9

9 sayısı yalnızca 1, 3 bir de kendisiyle bölündüğünde tam sayı elde edilebilir.

Öte yanda Türk Mitolojisini incelersek 9 Sayısı için şunları görürüz :


• Türk mitolojisinde dünyayı yaratan Kara Han, dünyanın tam merkezine dokuz dallı çam ağacı dikmişti.

• Altaylara göre insanın iskeletinde; baş, bel, diz, topuk, ayak bileği, omuz, dirsek, avuç ve el bileği olmak üzere dokuz ek vardır.

• Şamanların davulunda Tanrı Ülgen’in kızının dokuz ve bir anlatışta da üç resmi vardır.

• Şamanların giydikleri “manyak” adındaki hırkanın sağ kolunda dört, sol kolunda beş olmak üzere toplam dokuz çıngırak bulunmaktadır.

• Türk destanlarına göre Dokuzoğuz’lardan büyük bir soy türemiştir.

• Yakutlara göre gök tanrıları dokuzdur.

• Türk destanlarına göre Oğuz’un verdiği şölende dokuz ile ilgili olarak 900 at, 9000 koyun kesilmiş ve 90 havuzda kımız yapılmıştır.

• Altay Türklerinin bir kıyamet tasvirinde denizin dibinde dokuz çatallı karataş vardır ki, kıyamet zamanında bu taş dokuz yerinden ayrılacak, demirden ve koyu sarı renkte atlara binmiş dokuz savaşçı etrafa saldıracaktır. (Kaynak Türk Mitolojisi)

• Ölen kişi için yapılacak esas tören için çadır hazırlanır. Bu çadırın bir çıkış yeri, bir de giriş yeri vardır. Giriş yeri bu dünyayı, çıkış yeri de öteki dünyayı sembolize etmektedir. Şaman, çadırın önüne gelerek, giriş yerine dokuz kez vurur ve böylece zararlı cinleri ürkütmüş olur.

• Hastalık tedavisi için şaman davulu üzerine su iyelerini temsil eden iki balık tasvir edilir. Balıkların iç hastalıklarını iyileştirdiğine inanılır. Eğer kam kötü ruhlardan daha güçlüyse onları dağ ruhlarının hanının yaşadığı dokuz denizin sonuna kadar sürebilir. Eğer kam zayıfsa, yolun yarısından döner ve balık hastayı yeniden alt eder.

• Şaman cübbesinin yakasından sallanan dokuz küçük kukla Ülgen’in dokuz kızını, küçücük cübbeler onların elbiselerini temsil eder.

• Altay ve Sibirya şamanlığında inanca göre şamanlar göğe çıkarlar ve göğün dokuz katını dolaştıktan sonra yere inerlerdi. Şamanın göğe çıkmasından önce bir tören yapılır ve şaman, dokuz şaman çırağının tuttuğu beyaz bir keçe üzerine konarak dokuz defa döndürülürdü.

• Tanrı Ülgen’in dokuz oğlu ve dokuz kızı vardı. Oğullarının ve diğer elçilerinin yardımıyla kamiara yoi göstererek insanları yukarıdan yönetirdi. Bulutlar, Tanrı Ülgen’in duygularını yansıtırdı.

• Tanrı Ülgen’in dokuz kızı ilâhî saflıkları ve güzellikleri nedeniyle ak olarak anılırdı. Ak, Altay Türkçesinde cennet demekti. Kamların ilham perileri olan akkızların şaman davullarına resimleri yapılır, kimi zaman da sembolleri, şaman cüppesine dikilirdi. Sadece iki tanesinin adı bilinirdi: Kiştey Ana ve Erke Soldon.

• Bir de yeraltı dünyası vardı ki burasının hanı Erlik’ti. Erlik Han’ın da Karakızlar denilen dokuz kızı vardı. Kamlar, yeryüzünü yeraltına bağlayan kapılardan geçtiklerinde Erlik’in karakızları, eğlence ve oyunlarla kamları kandırarak işlerinden alıkoyar, onları kendilerine çekerlerdi. Aslında çok alımlı değillerdi ama cilveli, işveli dişilerdi.

• Türk kağanlarının dokuz tuğu bulunurdu.

• Radloff’un saptadığı Manas Destanı’nda Manas’ın gömülüşü anlatılırken, ölüsünün dokuz gün bekletildiği, işlemeli giyimlerinin dokuz parçaya bölünüp halka üleştirildiği anlatılır.

• Osmanlı Türklerinde de görülen, verilen armağanın dokuz sayısı ile ölçülmesi geleneği çok eskilere dayanır.

• Marco Polo, Cengizli Kaganlığı’nda büyük hana verilen armağanların dokuz kat olarak sunulması gerektiğini söyler.

• Dede Korkut Kitabı’nda geçen dokuzlama çargap armağanların en büyüğüdür.

• Dede Korkut Kitabı’nda, Deli Dumrul doğduğunda babası dokuz buğra öldürür.

• Dede Korkut Kitabı’nda Oğuz beğlerinin toylarında onlara dokuz karagözlü kâfır kızları sağrak (bardak, kadeh) sürerler, badyalar dokuz yerde kurulur, Oğuz alpı övünürken düşmanın dokuzunu bir yerine saydıracağını söyler, dört tür kadın içinde en kötüsü sabahleyin daha elini yıkamadan dokuz bulamaç yer.

• “Dokuz” kelimesinin Eski Türkçedeki söylenişi tokuz’dur. Eski Türk boylarının kimilerinin adlarında dokuz sözcüğü geçer. Örnek Tokuz Oğuz (Dokuz Oğuz), Tokuz Ogur (Dokuz Ogur), Tokuz Tatar (Dokuz Tatar).

• Altay şamanları, omuzlarında dokuz ok (Yebe) ve yay (Ya) simgelerini eksik etmezler. Onlara göre bu dokuz ok ile yaya, Kuday’dan tartkan, yani Tanrı’dan uzatılan şeylerdir.

• Altay Türklerinde şaman (kam), Ülgen’e (Tanrı’ya) kurban sunmak için göğe çıkar. Bu yolculuk üç gün sürer. Kurbanı göğün dokuzuncu katına çıkarınca Ülgen’e sunar.

• Altay Türklerine göre, Yeraltı ve gök dokuzar kattır.

• Altay şamanizminde Ülgen’in dokuz kızı ve dokuz oğlu varken, kötülüğün simgesi olan Erlik Han’ın (Erlik Han bir tür şeytandır) da aynı biçimde dokuz kızı ile dokuz oğlu vardır.

• Yine Altay Türklerinde, Örüs Sara adını taşıyan bahar bayramı dokuz mart’ta kutlanır.

• Altaylıların Gök Tanrı Kurbanı ile Dağ Kurbanı bayramlarının törenleri dokuz gün sürer.

• Altay Türklerinde ilkbahar âyinine de dokuz masum kız ile dokuz masum erkek katılır.

• Altay Türklerinin Yaratılış Destanı’nda Tanrı, evreni yaratırken bir de dokuz dallı bir ağaç yaratır. Sonra Tanrı, her dokuz dalın kökünden birer kişi yaratır ve her kişiden birer oymak türer (toplam dokuz kişi, dokuz oymak).

• Anohin, Altay Türklerinin inanışında yer alan ve yer altında yaşayan Abra ve Yutpa adlı iki büyük canavarla ilgili bilgiler verirken şöyle der: “Yeşil bir kumaştan yapılmış ve örgülerle süslenmiş Abra’nın tasviri, şamanın giysisine asılır. Abra’nın başı puhu tüyleri (ülberk) ile süslenir. Gözü, parlak bakır düğmelerden, ayakları da genellikle kırmızı kumaşlardan seçilmiş yamalardan yapılır. Bunlara örülmüş dokuz püskül eklenir.” Altay Türklerinin kutsal yaşam (gök) ağacı da dokuz dallıdır.

• Güney Sibirya’da yaşayan Minusinsk Tatarlarının söylediği bir destanda, İrle Han’ın evinin önünde bir kara ağaç vardır. Bu ağacın kökünden dokuz ağaç yükselir.

• Bir Güney Sibirya masalında yer altındaki kötü ruhlar, masalın kahramanı olan çocuğa dokuz zincir vurur ve hapsederler.

• Kuzey Asya masallarında altın yeleli, gümüş üzengili, kuyruğu dokuz örmeli, dokuz kolanlı atlardan söz edilir.

• Saka (Yakut) Türklerinin Er Sogotoh Destanı’nda gök, dokuz katlıdır; yine bu destanda Kara Han’ın dokuz kızı vardır. Ayrıca gök ruhları da dokuz adettir.

• Göktürkler çağında bir kişi kağan olduğunda, bir kalkan (ya da bir keçe) üzerine konup, göğe kaldırılarak dokuz kez döndürülürdü.

• Göktürk Anıtları’nda, Tokuz Ersin (Dokuz Ersin) adındaki bir yerden söz edilir.

• Hülâgu’nun karısı ve en yakın danışmanı olan Hristiyan kadının adı Dokuz Hatun idi.

• Türk destanlarında dokuz ağaç, dokuz boy, dokuz dallı ağaç, dokuz dev, dokuz felek, Dokuz Oğuz gibi tabirler çokça geçer.

• Türkler Ergenekon’dan, bir rivayete göre dokuz martta, bir rivayete göre de yirmi bir martta (Nevruz Bayramı’nın kutlandığı gün) çıkmışlardır.

33 Responses to İKİ İLGİNÇ SAYI : π ile 9….

 1. Anonymous diyor ki:

  9 sayısı bilinen bir işlem
  0.1.2.3.4.5.6.7.8.9
  9.8.7.6.5.4.3.2.1.0
  birde çıkarmaişlemiyle şunu deneyin
  12-21-9
  13-31-18
  14-41-27
  15-51-36
  16-61-45
  17-71-54
  18-81-63
  19-91-72
  düz sayı ile ters sayıları çıkardık
  ve 9,un katları çıkmaktadır
  devam edilirsede işlem aynıdır
  oguzticaret@hotmail.com

 2. Anonymous diyor ki:

  ilginç 9 sayısını çıkaran seriler
  sayıları birbirinden çıkartırsak
  çıkan sonuçlar sürekli 9 ve katları
  çıkmaktadır
  ———————————–
  örnek-1.
  0.1.2.3.4.5.6.7.8.9
  9.8.7.6.5.4.3.2.1.0
  ——-
  09-18-9
  18-27-9
  27-36-9
  36-45-9
  45-54-9
  54-63-9
  63-72-9
  72-81-9
  81-90-9
  ———————————–
  örnek-2.
  0.1.2.3.4.5.6.7.8
  8.7.6.5.4.3.2.1.0
  ——-
  08-17-9
  17-26-9
  26-35-9
  35-44-9
  44-53-9
  62-71-9
  71-80-9
  ———————————–
  örnek-3.
  0.1.2.3.4.5.6.7
  7.6.5.4.3.2.1.0
  ——-
  07-16-9
  16-25-9
  25-34-9
  34-43-9
  43-52-9
  52-61-9
  61-70-9
  ———————————–
  örnek-4.
  0.1.2.3.4.5.6
  6.5.4.3.2.1.0
  ——-
  06-15-9
  15-24-9
  24-33-9
  33-42-9
  42-51-9
  ———————————–
  örnek-5.
  0.1.2.3.4.5
  5.4.3.2.1.0
  ——-
  05-14-9
  14-23-9
  23-32-9
  32-41-9
  41-50-9
  ———————————–
  örnek-6.
  0.1.2.3.4
  4.3.2.1.0
  ——-
  04-13-9
  13-22-9
  22-31-9
  31-40-9
  ———————————–
  örnek-7.
  0.1.2.3
  3.2.1.0
  ——-
  03-12-9
  12-21-9
  21-30-9
  ———————————–
  örnek-8.
  0.1.2
  2.1.0
  —–
  02-11-9
  11-20-9
  ———————————–
  örnek-9.
  0.1
  1.0

  01-10
  ———————————–9 serisinin hesab açılımı tablosunu
  kombinasyon hesabı ve pascal üçgenindede kullanılmaktadır
  oguzticaret@hotmail.com

 3. Anonymous diyor ki:

  ilginç 9 sayısını çıkaran seriler
  sayıları birbirinden çıkartırsak
  çıkan sonuçlar sürekli 9 ve katları
  çıkmaktadır
  ———————————–
  örnek-1.
  0.1.2.3.4.5.6.7.8.9
  9.8.7.6.5.4.3.2.1.0
  ——-
  09-18-9
  18-27-9
  27-36-9
  36-45-9
  45-54-9
  54-63-9
  63-72-9
  72-81-9
  81-90-9
  ———————————–
  örnek-2.
  0.1.2.3.4.5.6.7.8
  8.7.6.5.4.3.2.1.0
  ——-
  08-17-9
  17-26-9
  26-35-9
  35-44-9
  44-53-9
  62-71-9
  71-80-9
  ———————————–
  örnek-3.
  0.1.2.3.4.5.6.7
  7.6.5.4.3.2.1.0
  ——-
  07-16-9
  16-25-9
  25-34-9
  34-43-9
  43-52-9
  52-61-9
  61-70-9
  ———————————–
  örnek-4.
  0.1.2.3.4.5.6
  6.5.4.3.2.1.0
  ——-
  06-15-9
  15-24-9
  24-33-9
  33-42-9
  42-51-9
  ———————————–
  örnek-5.
  0.1.2.3.4.5
  5.4.3.2.1.0
  ——-
  05-14-9
  14-23-9
  23-32-9
  32-41-9
  41-50-9
  ———————————–
  örnek-6.
  0.1.2.3.4
  4.3.2.1.0
  ——-
  04-13-9
  13-22-9
  22-31-9
  31-40-9
  ———————————–
  örnek-7.
  0.1.2.3
  3.2.1.0
  ——-
  03-12-9
  12-21-9
  21-30-9
  ———————————–
  örnek-8.
  0.1.2
  2.1.0
  —–
  02-11-9
  11-20-9
  ———————————–
  örnek-9.
  0.1
  1.0

  01-10
  ———————————–9 serisinin hesab açılımı tablosunu
  kombinasyon hesabı ve pascal üçgenindede kullanılmaktadır
  oguzticaret@hotmail.com

 4. Anonymous diyor ki:

  ilginç sayı piramitini inceleyelim
  **çıkan sonuçların toplamı
  sayıların kat sayılarını vermektedir
  *1*4*9*16*25*36*49*64*81**
  bu sonuçları tek tek bir,iki,üç,dört,beş diye sayarakta aynı sonuçlara ulaşılana biliniyor

  000000001×1000000000000000-1
  000000011×110000000000000-121
  000000111×11100000000000-12321
  000001111×1111000000000-1234321
  000011111×111110000000-123454321
  000111111×11111100000-12345654321
  001111111×1111111000-1234567654321
  011111111×111111110-123456787654321

  Diğer sayılarda yaptığımızda çıkan sonuçu kendi kat sayısına böldüğümüzde aynı sonuçları alırız
  mesela 2 ile 9 sayısını örnek verelim

  ikinin kat sayısı*4*dür

  00002×2-000000004/00004-00001
  00022×22-000000484/0004-000121
  00222×222-000049284/004-0012321
  02222×2222-004937284/04-01234321
  22222×22222-493817284/4-123454321
  ———————————
  dokuzun kat sayısı *81*dir

  00009×9-0000000081/000081-00001
  00099×99-0000009801/00081-000121
  00999×999-0000998001/0081-0012321
  09999×9999-0099980001/081-01234321
  99999×99999-9999800001/81-123454321

  oguzticaret@hotmail.com

 5. Anonymous diyor ki:

  ilginç sayılar
  matematik nasıl çember,daire çiziyorlar görelim
  iki farklı hesab örneği ile göstemeye çalışacağım

  örnek 1.

  1/0.17-5882352941176470…..
  2/0.17-1176470588235294…..
  3/0.17-1764705882352941…..
  4/0.17-2352641176470588…..
  5/0.17-2941176470588235…..
  6/0.17-3529411764705882…..
  7/0.17-4117647058823529…..
  8/0.17-4705882352941176…..
  9/0.17-5294117647058823…..
  …….çıkan sonuçlar…….

  çıkan sonuçlara dikkatli bakıldığında her biri aynı sayı dizimini takip ettiğini göreceksiniz çıkan sonuçların her hangi birini
  elinize alıp çember yaptığınızda
  bütün sonuçlar elinizde olduğunu göreceksiniz

  örnek 2.

  1/0.19-526315789473684210…
  2/0.19-105263157894736842…
  3/0.19-157894736842105263…
  4/0.19-210526315789473684…
  5/0.19-263157894736842105…
  6/0.19-315789473684210526…
  7/0.19-368421052631578947…
  8/0.19-421052631578947368…
  9/0.19-473684210526315789…
  …….çıkan sonuçlar…….

  iki ayrı örnekle göstermeye çalıştım çıkan sonuçları incelerseniz küçük yada büyük
  çember çizdiklerini göre bilirsiniz
  oguzticaret@hotmail.com

 6. Anonymous diyor ki:

  1.
  bilinen kombinasyon sayıları,pascal üçgeni bulma sistemi
  kusura bakmayın sistemin kaymaması için başlarına sıfır koymak zorunda kaldım

  001*007*028*084*210*462*924
  001*006*021*056*126*210*252
  001*005*015*035*070*126*210
  001*004*010*020*035*056*084
  001*003*006*010*015*021*028
  001*002*003*004*005*006*007
  001*001*001*001*001*001*001

  bilinen tablo bir öncekini toplayarak yazılan bir sistem
  ———————————-
  2.
  pascal üçgeninde bulunan kombinasyon sayılarına farklı bir
  tablo ile ulaşmak
  bilinenden farklı bir şekilde bulacağız şimdi üç farklı tablo ile göstemeye çalışacağım
  ………………
  aşağıya yazmış olduğum tabloya pascal üçgenindeki gibi çapraz kat sayılarını toplayın çıkan sonuçlar şöyledir ..abaküsdeki sayılar

  *1*2*3*4*5*6*7*8*9….kat sayıları

  1*1*1*1*1*1*1*1*1*1
  1*1*1*1*1*1*1*1*1*1
  1*1*1*1*1*1*1*1*1*1
  1*1*1*1*1*1*1*1*1*1
  1*1*1*1*1*1*1*1*1*1
  1*1*1*1*1*1*1*1*1*1
  1*1*1*1*1*1*1*1*1*1
  1*1*1*1*1*1*1*1*1*1
  1*1*1*1*1*1*1*1*1*1
  1*1*1*1*1*1*1*1*1*1
  ——————————–
  3.
  pascal üçgenindeki gibi çapraz kat sayılarını toplayarak sonuçuna varırız ..doğal sayılardaki üçgen..

  *01*03*06*10*15*21*28..kat sayıları

  01*02*03*04*05*06*07*08*09*10
  01*02*03*04*05*06*07*08*09*10
  01*02*03*04*05*06*07*08*09*10
  01*02*03*04*05*06*07*08*09*10
  01*02*03*04*05*06*07*08*09*10
  01*02*03*04*05*06*07*08*09*10
  01*02*03*04*05*06*07*08*09*10
  01*02*03*04*05*06*07*08*09*10
  01*02*03*04*05*06*07*08*09*10
  01*02*03*04*05*06*07*08*09*10
  ———————————
  4.
  üçgen yaparak kat sayılarını toplayarak görünüz
  ..çarpma tablosundaki üçgen..

  01*04*10*20*35*56*84…kat sayıları

  01*02*03*04*05*06*07*08*09*10
  02*04*06*08*10*12*14*16*18*20
  03*06*09*12*15*18*21*24*27*30
  04*08*12*16*20*24*28*32*36*40
  05-10*15*20*25*30*35*40*45*50
  06*12*18*24*30*36*42*48*54*60
  07*14*21*28*35*42*49*56*63*70
  08*16*24*32*40*48*56*64*72*80
  09*18*27*36*45*54*63*72*81*90
  10*20*30*40*50*60*70*80*90*100
  ———————————-
  oguzticaret@hotmail.com

 7. Anonymous diyor ki:

  0.99999999999…..nasıl buluruz
  bu işlem bilgisayarda *1* olarak vermektedir
  bu işlemi masa üstü hesab makinası
  cep makinası yada cep telefonu ile bulabilirsiniz
  1.işlem 3/9-0.333333…….
  2.işlem 0.3333333..x3-0.9999999…
  karşınıza çıkmaktadır
  ———————————
  oguzticaret@hotmail.com

 8. Anonymous diyor ki:

  kat sayıları bulunabilecek sayılar

  örnekler.

  0.5 ile…2,nin kat sayıları
  0.25 ile..4,ün kat sayıları
  0.2 ile…5,in kat sayıları
  0.125 ile.8.in kat sayıları
  0.1 ile..10,un kat sayıları
  ……………………….

  1/0.5-2
  2/0.5-4
  3/0.5-6
  4/0.5-8
  5/0.5-10
  gibi alınabilir
  …………………….

  1/0.25-4
  2/0.25-8
  3/0.25-12
  4/0.25-16
  5/0.25-20
  ……………………..

  1/0.2-5
  2/0.2-10
  3/0.2-15
  4/0.2-20
  5/0.2-25
  ……………………..

  1/0.125-8
  2/0.125-16
  3/0.125-24
  4/0.125-32
  5/0.125-40
  …………………….

  1/0.1-10
  2/0.1-20
  3/0.1-30
  4/0.1-40
  5/0.1-50
  ……………………
  sadece bazı sayılar değil bütün
  MATEMATİK ilginçdir.
  MATEMATİK bir oyun bahçesidir oynamasını bilene
  oguticaret@hotmail.com

 9. Anonymous diyor ki:

  8 sayısı ile 19 sayısının dijital ortamda ortak bağlantıları
  *********************************
  19 sayısının katları ve tersiyle çıkarma işlemi 19-91 gibi

  19-91-72
  38-83-45
  57-75-18
  76-67-09
  95-59-36
  …………………………

  8,in katlarını tersiyle çıkarma işlemi 08-80 gibi

  08-80-72
  16-61-45
  24-42-18
  32-23-09
  40-04-36
  ***********************************
  19,un çıkan ters kat sonuçları çıkaralım

  91-83-8
  83-75-8
  75-67-8
  67-59-8
  91-59-32
  …………………………

  8,inçıkan ters sonuçlarını çıkaralım

  80-61-19
  61-42-19
  42-23-19
  23-04-19
  80-04-76
  ***********************************
  oguzticaret@hotmail.com

 10. Anonymous diyor ki:

  0.99999999999….sayısını nasıl bulunur
  1/9-0.1111…x9-0.9999…..
  1/3-0.3333…x3-0.9999…..
  2/6-0.3333…x3-0.9999…..
  3/9-0.3333…x3-0.9999…..
  4/6-0.6666…/2-0.3333×3-0.9999….
  6/9-0.6666…/2-0.3333×3-0.9999….

  bir çok bilgisayar hesab makinaları
  bu işlemi ****1**** olarak vermektedir bunun için cep telefonu yada seyyar el hesab makinası ile
  bulabilirsiniz
  oguzticaret@hotmail.com

 11. Anonymous diyor ki:

  9 sayısının katları uzun uzun bulma

  0.1/0.11-09…
  0.2/0.11-18…
  0.3/0.11-27…
  0.4/0.11-36…
  0.5/0.11-45…
  0.6/0.11-54…
  0.7/0.11-63…
  0.8/0.11-72…
  0.9/0.11-81…

  oguztiaret@hotmail.com

 12. Anonymous diyor ki:

  1/9-1111….
  2/9-2222….
  3/9-3333….
  4/9-4444….
  5/9-5555….
  6/9-6666….
  7/9-7777….
  8/9-8888….

  oguzticaret@hotmail.com

 13. Anonymous diyor ki:

  03×37-111
  06×37-222
  09×37-333
  12×37-444
  15×37-555
  18×37-666
  21×37-777
  24×37-888
  27×37-999

 14. Anonymous diyor ki:

  tekli sayıları sırayla toplamları kat sayılarını alırız

  1+3+5+7+9+11+13+15+17+19……

  1.01+01-002
  2.01+03-004
  3.04+05-009
  4.09+07-016
  5.16+09-025
  6.25+11-036
  7.36+13-049
  8.49+15-064
  9.64+17-081
  10.81+19-100

  oguzticaret@hotmail.com

 15. Anonymous diyor ki:

  kombinasyon sayıları ile kat sayıları hesablamasında çıkan sonuçlar
  1×1-1
  1×2-2
  …+
  ——
  …..3
  ***********************************
  1×1-1
  2×2-4
  1×4-4
  …+
  ——-
  …..9
  ***********************************
  1×1-01
  3×2-06
  3×4-12
  1×8-08
  …+
  ——-
  …..27
  ***********************************
  1×01-01
  4×02-08
  6×04-24
  4×08-32
  1×16-16
  …+
  ——–
  …..81
  ***********************************
  1×01-1
  5×02-10
  10×4-40
  10×8-80
  5×16-80
  1×32-32
  ….+
  ———-
  …..243
  ***********************************
  oguzticaret@hotmail.com

 16. Anonymous diyor ki:

  kombinasyon sayıları ve fabonacci
  sayıları hesablaması
  1×1-1
  **********************************
  1×1-1
  1×2-2
  ….+
  ——-
  ……3
  **********************************
  1×1-1
  2×2-4
  1×3-3
  ….+
  ——–
  ……8
  **********************************
  1×1-1
  3×2-6
  3×3-9
  1×5-5
  ….+
  ———
  ……21
  ***********************************
  1×1-01
  4×2-08
  6×3-18
  4×5-20
  1×8-08
  ….+
  ———-
  …….55
  ***********************************
  1×01-01
  5×02-10
  10×3-30
  10×5-50
  5×08-40
  1×13-13
  ……+
  ———–
  …….144
  ***********************************
  1×01-1
  6×02-12
  15×3-45
  20×5-100
  15×8-120
  6×13-78
  1×21-21
  …..+
  ————
  …….377
  ***********************************
  sadece bir kısmıdır aslı tam detaylı bir tablodur istenilen fabonacci sayıları çıkarır

  oguz ticaret@hotmail.com

 17. Anonymous diyor ki:

  doğal sayılar ile 9 sayısının
  katlarını bulma
  1*2*3*4*5*6*7*8*9*10*11*12*13

  2+3+4-00009
  5+6+7-00018
  8+9+10-0027
  11+12+13-36
  14+15+16-45
  17+18+19-54
  20+21+22-63
  23+24+25-72
  26+27+28-81

  oguzticaret@hotmail.com

 18. Anonymous diyor ki:

  tek sayıları 1-3-5-7….doğal sayılar 1-2-3-4-5… üzerindeki etkisi
  kombinasyon sayılarını vermektedir

  1×1-01*****1×03-03
  2×3-06*****2×05-10
  3×5-15*****3×07-21
  4×7-28*****4×09-36
  5×9-45*****5×11-66

  1×01-1
  3×01-3
  3×02-6
  5×02-10
  5×03-15
  7×03-21
  7×04-28
  9×04-36
  9×05-45
  11×5-55

  oguzticaret@hotmail.com

 19. Anonymous diyor ki:

  asal sayılar 509 kadar sayı dizimi

  002*003*005
  000*000*007
  011*013*017
  000*000*019
  000*023*029
  031*000*037
  041*043*047
  000*053*059
  061*000*067
  071*073*079
  000*083*089
  000*000*097
  101*103*107
  111*113*117
  121*123*127
  131*000*137
  141*000*147
  151*000*157
  161*000*167
  171*000*177
  000*000*179
  181*000*000
  191*193*197
  000*000*199
  211*223*227
  000*000*229
  000*000*239
  241*000*000
  251*000*257
  000*263*000
  271*000*277
  281*283*000
  000*293*307
  311*313*317
  331*000*337
  000*000*347
  000*000*349
  000*353*359
  000*000*367
  000*373*379
  000*383*389
  000*000*397
  401*000*409
  000*000*419
  421*000*000
  431*433*439
  000*443*449
  000*000*457
  461*463*467
  000*000*479
  000*000*487
  491*000*499
  000*503*509
  oguzticaret@hotmail.com

 20. oğuz diyor ki:

  bölme işlemi ile şu muhteşem sayı dizilimi inci gibi sıralanmışlar
  hiç bir sıra atlama ve yada karışma olmuyor kat sayıları sonsuza kadar
  gidiyor..
  bölme işlemi muteşem çok farklı çok sayı dizilimleri ile var olmaktadır

  01/1-01***01/2-0.5***01/4-0.25***01/8-0.125***01/16-0.625
  02/1-02***02/2-0.1***02/4-00.5***02/8-00.25***02/16-0.125
  04/1-04***04/2-0.2***04/4-00.1***04/8-000.5***04/16-00.25
  08/1-08***08/2-0.4***08/4-00.2***08/8-000.1***08/16-000.5
  16/1-16***16/2-0.8***16/4-00.4***16/8-000.2***16/16-000.1

  ***************************************************************************

  03/3-01***03/6-0.5***03/12-.25***03/24-0.125***03/48-0.625
  06/3-02***06/6-0.1***06/12-0.5***06/24-00.25***06/48-0.125
  12/3-04***12/6-0.2***12/12-0.1***12/24-000.5***12/48-00.25
  24/3-08***24/6-0.4***24/12-0.2***24/24-000.1***24/48-000.5
  48/3-16***48/6-0.8***48/12-0.4***48/24-000.2***48/48-000.1

  ****************************************************************************

  05/5-01***05/10-0.5***05/20-.25***05/40-0.125***05/80-0.625
  10/5-02***10/10-0.1***10/20-0.5***10/40-00.25***10/80-0.125
  20/5-04***20/10-0.2***20/20-0.1***20/40-000.5***20/80-00.25
  40/5-08***40/10-0.4***40/20-0.2***40/40-000.1***40/80-000.5
  80/5-16***80/10-0.8***80/20-0.4***80/40-000.2***80-80-000.1

  oguzticaret@hotmail.com

 21. oğuz diyor ki:

  17*2011 tarihli bölme işleminde*sıfırları*fazla üzerine düşmeyin
  sistem kayma yapmasın diye bazı noktalara sıfır işareti yazmak
  zorunda kaldım,
  bölme işlemi kendi işlemini ve problemlerini kat sayılarını vererek kendisi çözmüş

  oguzticaret@hotmail.com

 22. oğuz diyor ki:

  ilginç *5* sayısı çarpma bölme işlemi aynı sayı dizilimi veriyor

  5,10,20,40,80,160,320 / 5 – 10.20..40.8.160.320.64
  5,10,20,40,80,160,320 x 5 – 25.5.10.20.40.080.16

  tersden yazalım sayı dizilimini çarpma ve bölme işlemi yapalım.

  320,160,80,40,20,10,5 / 5 – 64.0.32.160.80.40.2.1
  320,160,80,40,20,10,5 x 5 -16.00.80.40.20.1.5.25

  5 ve 25 sonuç cevabı ise 10 / 2 – 5 / 2 -25,dir

 23. oğuz diyor ki:

  Collatz kestirimi yada problemi yada sayıları olarak bilinen sayı dizilimi
  sayı çiftse ikiye böl **tek ise üç katına bir ekle işlemine kısa tablo
  yapacağım yorumunu sizelere bırakıyorum
  collatz kestirimi tekse üç katına bir ilave et aynen şöyle
  01×3-03+1-04
  03×3-09+1-10
  05×3-15+1-16
  07×3-21+1-22
  09×3-27+1-28
  11×3-33+1-34
  13×3-39+1-40
  bu şekilde işlem uzayıp gitmektedir

  burada gözlemlenen 4 sayısından başlayarak her çıkan sayıya 6 eklendiğini
  görüyoruz yani çıkan sonuçlar tek sayıyı üç ile çarpmak çıkan sonuça 1 eklemek
  herhangi bir işlemi çift olmaktan kurtaramıyor
  bana sorarsanız böyle bir problem yada kestirim anlamsız bir işlemdir başka
  sayılarda vardır fakat bu işlemle*1*sayısına gitmesine zorlanmaktadır

  aşağıdaki yapmış olduğum tablodada anlayacaksınız

  ilk önce çıkan sonuçlar ile tam sayıları bulalım
  1/001-01
  1/005-02
  1/025-04
  1/125-08
  1/625-16
  ————-
  3/001-03
  3/005-06
  3/025-12
  3/125-24
  3/625-48
  ————–
  5/001-05
  5/005-10
  5/025-20
  5/125-40
  5/625-80
  ————–
  7/001-007
  7/005-014
  7/025-028
  7/125-056
  7/625-112
  ————-
  çıkan sayılar ilede kısa bir tablo oluşturalım
  ………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………

  625**1875**3125**4375**5625**…………………….
  125**0375**0625**0875**1125**…………………….
  025**0075**0125**0175**0225**…………………….
  005**0015**0025**0035**0045**…………………….
  ———————————————————–ayıran çizgi
  001**0003**0005**0007**0009**…………………….
  002**0006**0010**0014**0018**…………………….
  004**0012**0020**0028**0036**…………………….
  008**0024**0040**0056**0072**…………………….
  016**0048**0080**0112**0144**…………………….
  ………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………..
  bütün *tek sayılar* aslında çıkış kapısıdır tek sayıya üç*3* katını ekle çıkan sonucada artı bir *1*
  dediğimizde açılan bütün kapıların kilitlenmesini sağlamaktadır yani sonuç kesinlikle
  her zaman bir*1* olarak kalacaktır çünkü bütün kapıları kilitliyoruz çıkış kalmıyor
  sayılar içerisinde anlamsız bir kısır döngüye girmektedir

  bu tablonun hesablanması
  2 ile 5 aynı sonuçlarını alırsınız 2,ye çarparken 5,e böl yada 5.e çarparken 2,ye böl
  ya ikinin katları yada beşin katları ile hesablanmaktadır

  bölme işlemi
  ——-
  4375/15625-28
  4375/3125-014
  ——————-
  4375/625-0007
  4375/125-0035
  4375/025-0175
  44375/05-0875

  ——————–
  ——————–
  çarpma
  ———
  4375×252-112
  4375×128-056
  4375×064-028
  4375×032-014
  ——————-
  4375×016-007
  4375×008-035
  4375×004-175
  4375×002-875

  —————————————————–oguzticaret@hotmail.com

 24. oğuz diyor ki:

  MATEMATİKTe PRATİK SONUÇA ULAŞMANIN İKİ İŞLEMİ VARDIR
  ÇARPMA
  BÖLME İŞLEMİ
  iki işlemle aynı sonuç alınır çarpma işlemi ve bölme işlemi ile sonuça ulaşırsınızsınız
  ben bölme işlemi ile sonuça ulaşmak istiyorum yada tam tersi çarpma şlemle ile
  sonuça ulaşmak istiyorum nasıl bir sistemle çalışmalıyız

  örnek
  ele alınacak
  kısa bir taplo yapalım
  her sayının bir karşıtı vardır bölen ile çıkan sonuçları bir inceleyelim
  şifremiz bunlar olsun

  1/1-1
  1/2-0.5
  1/3-0.33…..
  1/4-0.25
  1/5-0.2
  1/6-0.166666666..7
  1/7-0.142857..
  1/8-0.125
  1/9-0.1111..

  içinden örnek bir sayı alalım *6* olsun karşılığı 0.16666….dır
  bölme işlemin de tam sayı değildir -eksi- ile çalışaçaktır

  1.

  çarpma işlemi

  6×1-6
  6×2-12
  6×3-18
  6×4-24
  6×5-30
  6×6-36
  6×7-42
  6×8-48
  6×9-54
  ……….
  ………
  —————-
  2.

  şimdi bölme işlemi karşıtı 0.166666…7 ile
  eksi *1* ile sonuça ulaşalım

  2/0.16666666666.7-11.99999..
  3/0.16666666666.7-17.99999..
  4/0.16666666666.7-23.99999..
  5/0.16666666666.7-29.99999..
  6/0.16666666666.7-35.99999..
  7/0.16666666666.7-41.99999
  8/0.16666666666.7-47.99999
  9/0.16666666666.7-53.99999

  1. ve 2. arasındaki sonuçları karşılaştıralım eksi *1* sonuç aynıdır
  ———————————————————————————-
  aşağıdaki 3 ile 4 sonuçları aynıdır

  şimdide tam sayı ile yapalım *8* olsun 8,in karşılığı 0.125 dir

  3.

  çarpma işlemi ile

  1×125-125
  2×125-250
  3×125-375
  4×125-500
  5×125-625
  6×125-750
  7×125-875
  8×125-1000
  9×125-1125

  bölme işlemi ile sonuçu bulalım

  4.

  1/8-0.125
  2/8-025
  3/8-0.375
  4/8-0.5
  5/8-0.625
  6/8-0.75
  7/8-0.875
  8/8-1
  9/8-1.125

  yani her sonuça ulaşmanın çarpa işlemi ve bölme işlemi vardır
  benim için matematikte sıfır yoktur sonuç vardır

  oguzticaret@hotmail.com

 25. oğuz diyor ki:

  BELKİ BUGÜN BENİM TEORİLERİM ANLIYACAK BİRİ ÇIKMAYACAK BELKİ YARIN BELKİ YARINDANDA YAKIN EL ÜSTÜNDE TUTULACAK BELKİ HİÇ BİR ZAMAN
  ŞÜ AN İNSANLAR MATEMATİKTE SADECE BAŞLANGIÇINI ÖĞREMİŞLERDİR BAŞLANGIÇI *1*DİR İLÇİNÇKİ SONUDA *1* DİR
  İLGİNÇKİ HERŞEY BİRDEN VAR OLMUŞTUR BİRDEN YOK OLAKTIR
  *1*BİRDEN KÜÇÜK YADA
  *1*DEN BÜYÜK SAYI YOKTUR

 26. oğuz diyor ki:

  VAR OLAN BÜTÜN MATEMATİK İÇİN
  VAR OLAN BÜTÜN EVREN İÇİN
  VAR OLAN BÜTÜN YAŞAYAN YAŞAMAYAN BÜTÜN VARLIKLAR İÇİN

  ALLAH BİR *1*DİR VE ON*10*DAN BAŞKA YARATAN YOKTUR
  ONDAN ÖNCESİ VE SONRASI YOKTUR

  BİR *1* HER ŞEYDİR
  BİR *1* HER ŞEYİN BAŞLANGICIDIR
  BİR *1*HER ŞEYİN SONUDUR
  BİR *1* TÜM EVRENİ KAPSAR
  BİR *1* OLMASA HİÇ BİR ŞEY OLMAZDI
  BİR *1* HER ZAMAN VARDIR VE VAR OLACAKTIR
  BİR *1* HAYATIN BAŞLANGIÇI VE SONUDUR
  BİR *1*.DEN ÖNCESİ SAYI YOKTUR SONRASIDA YOKTUR
  BİR *1* DEN HAYAT VARDIR BİRDEN YOK OLACAKTIR
  BİR *1* TEKTİR EŞİ BENZERİ YOKTUR
  BİR *1* HER ŞEYDİR
  BİR *1* HER ŞEYİN YARATICISIDIR
  BİR *1*…………………………………….
  BİR *1*……………………………………YORUMA AÇIK

  oguzticaret@hotmail.com

 27. oğuz diyor ki:

  BÖLME İŞLEMİNDE TAM SAYI VE EKSİ – NEGATİF SAYILARLA ÇALIŞMA SİSTEMİ TABLOLARI

  **************************************************************
  1.
  İKİYE BÖLME VE ÇARPMA İŞLEMLERİ

  0625**1875**3125**4375**5625**6875**……..
  0125**0375**0625**0875**1125**1375**………
  0025**0075**0125**0175**0225**0275**………
  0005**0015**0025**0035**0045**0055**……..
  ———————————————— İŞLEME BAŞLAMA NOKTASI AŞAĞI YUKARI
  0001**0003**0005**0007**0009**0011**………
  0002**0006**0010**0014**0018**0022**……..
  0004**0012**0020**0028**0036**0044**……..
  0008**0024**0040**0056**0072**0088**………
  0016**0048**0080**0112**0144**0176**………
  ……………………………………………………………..

  ******************************************************************
  2.
  ÜÇE BÖLME VE ÇAPMA İŞLEMLERİ

  0411.*0823.*0164.*0205.*0288.*0329.*…….
  0123.*0246.*0493.*0617.*0864.*0987.*……
  0370.*0740.*0148.*0185.*0259.*0296.*……..
  0111.*0222.*0444.*0555.*0777.*0888.*…….
  0333.*0666.*1333.*1666.*2333.*2666.*……
  ————————————————İŞLEME BAŞLAMA NOKTASI AŞAĞI YUKARI
  0001**0002**0004**0005**0007**0008**……..
  0003**0006**0012**0015**0021**0024**………
  0009**0018**0036**0045**0063**0072**……..
  0027**0054**0108**0135**0189**0216**………
  0243**0486**0972**1215**1701**1944**………
  ……………………………………………………………….

  *************************************************************************
  4.
  DÖRDE BÖLME VE ÇARPMA İŞLEMLERİ

  9765.*1953.*2929.*4882.*5859..*6835.*………
  3906.*7812.*1171.*1953.*2343..*2734.*………
  1562.*3125**4687.*7812.*9375**1093.*……….
  0625**0125**1875**3125**0375**4375**……..
  0025**0005**0075**0125**0015**0175**………
  ————————————————–İŞLEME BAŞLAMA NOKTASI AŞAĞI YUKARI
  0001**0002**0003**0005**0006**0007**………
  0004**0008**0012**0020**0024**0028**………
  0016**0032**0048**0080**0096**0112**………
  0064**0128**0192**0320**0384**0448**………
  0256**0512**0768**1280**1536**1792**………
  ……………………………………………………………..

  **************************************************************************
  BİR DE BU SİSTEMLERİN ÇALIŞMA HESABLAMALARI VARDIR AMA
  BU İŞLEMLERLE KAFANIZI DAHA FAZLA KARIŞMASIN DİYE YAZMIYORUM

  oguzticaret@hotmail.com

 28. oğuz diyor ki:

  İNSANLAR ÇÖZÜMÜNÜ BULAMADIKLARI SİSTEMLERİ HEP İLGİNÇ BULMUŞLARDIR
  10 SAYISINI DOĞAL SAYILARA 1*2*3*4*5*6*78*9*BÖLECEĞİZ ÇIKAN SONUÇLARIDA BAŞKA BİR SİSTEMLE TEKRAR BULMAK İÇİN İŞLEM YAPACAĞIZ

  **********************************************************************************************
  10 SAYISINI DOĞAL SAYILARA 1*2*3*4*5*6*7*8*9*BÖLÜYORUZ

  1.İŞLEM

  10/1-00001
  10/2-00005
  10/3-03333..
  10/4-00025
  10/6-01666..
  10/7-01428..
  10/8-00125
  10/9-01111..
  10/10-0001
  *********ÇIKAN SONUÇ
  ************************************************************************************************
  DOĞAL SAYILARI KENDİSİ İLE ÇARPARAK KAT SAYILARINI BULUYORUZ

  2.İŞLEM
  1X1-00001
  2X2-00004
  3X3-00009
  4X4-00016
  5X5-00025
  6X6-00036
  7X7-00049
  8X8-00064
  9X9-00081
  10X10-100

  ÇIKAN BU SONUÇLAR KAT SAYILARIDIR 1*4*9*16*25*36*49*64*81*100*BÖLEN SAYILAR OLACAKTIR
  BÖLÜNEN SAYILARIMIZDA DOĞAL SAYILARIMIZ 1*2*3*4*5*6*7*8*9*10*OLACAKTIR

  ***********************************************************************************************
  DOĞAL SAYILAR İLE KAT SAYILARINI BÖLÜYORUZ
  3.İŞLEM

  1/1-1
  2/4-00005
  3/9-03333..
  4/16-0025
  5/25-0002
  6/36-0166..
  7/49-0142..
  8/64-0125
  9/81-0111..
  10/100-01.

  GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ BU İŞLEMDEKİ ÇIKAN SONUÇLAR 10 SAYISININ BÖLÜNMÜŞ
  HALLERİ İLE KARŞILAŞTIK

  *************************************************************************************************

  4.İŞLEM

  SAYILARIMIZ BİRDEN FAZLA İSE YAPACAĞIMIZ İŞLEMDE ŞÖYLEDİR

  ÖRNEK

  22/77-0285..SONUÇU ÇIKTI

  ŞİMDİ 77 SAYISINI ÇARPALIM
  77X77-5929 ÇIKMIŞTIR

  77X5929-012987…X22-0285.. ÇIKACAKTIR

  İŞLEMİN DOĞRULUĞUNU BAKALIM

  22/77-0285X5929-1694/22-77DİR BU İŞLEMİN BİRDE TERSİNDEN BAŞLAYALIM
  77X22-1694/5929-0285..X77-22DİR

  GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ BİR İLGİNÇLİĞİ YOKTUR

  oguzticaret@hotmail.com

 29. oğuz diyor ki:

  collatz kestirimi
  basit bir anlatımla sayı çift ise ikiye böl sayı tek ise üç katına bir ekle
  her çift sayı teke yattığından çift sayılarda aramak anlamsız
  tek sayılar 1*3*5*7*9*11*13*15*17*19*……

  1************************************************************4*2*1
  3************************************************10*5*16*8*4*2*1
  5******************************************************16*8*4*2*1
  7****************22*11*34*17*52*26*13*40*20*10*5*16*8*4*2*1
  9*******28*14*7*22*11*34*17*52*26*13*40*20*10*5*16*8*4*2*1
  11**********************34*17*52*26*13*40*20*10*5*16*8*4*2*1
  13****************************************40*20*10*5*16*8*4*2*1
  15*********46*23*70*35*106*53*160*80*40*20*10*5*16*8*4*2*1
  17*****************************52*26*13*40*20*10*5*16*8*4*2*1
  19*58*29*88*44*22*11*34*17*52*26*13*40*20*10*5*16*8*4*2*1
  21**********************************************64*32*16*8*4*2*1
  23****************70*35*106*53*160*80*40*20*10*5*16*8*4*2*1

  bu işlemi başka sayılarla uzatmanın bir anlamı yoktur işlem aynıdır

  başlangıç ve en küçük kat sayıları 1*2*4*8*16*32*64*128*………..bu dizilimdeolduğundan
  bütün işlem bu sayılar kümesine tekabül edecektir

  her tek sayısına üç katına bir ekle olayı kısır bir döngü içerisine sokmaktadır
  çünkü bütün tek sayıları bir **1**sayısına yönlendirmiş oluyoruz
  neden bir sayısı çünkü en ufak sayı olduğundan yapılan işlem birle **1**sonlanmaktadır

  başka sayı yokmu tabiki vardır her tek sayının üç katına bir eklendiğinde
  diğer sayılar devre dışı kalıyor çünkü çıkış kapıtarı tek sayılar 1*3*5*7*9*11*13*..
  buradanda geriye döndürülüyor bu yüzdende sistem hep bir sayısı ile sonlanmaktadır
  aşağıdaki tabloya bir göz atalım

  örnek.
  **13*****40*20*10****5*16*8*4*21*
  **13**başlıyor beş**5**çıkış yapacak fakat üç katına bir eklendiğinden**16**
  yönlendiriliyor yani oradanda bir döngüsüne
  yani diğer sayıların çıkışına izin verilmiyor

  *********************************************************
  *********************************************************
  001**003**005**007**009**011**013*…….
  002**006**010**014**018**022**026*…….
  004**012**020**028**036**044**052*…….
  008**024**040**056**072**088**104*……
  016**048**080**112**144**176**208*……
  032**096**160**224**288**352**416*……
  064**192**320**448**576**704**832*…….

  ********************************************************
  ********************************************************
  buradada dört sayısından **4** başlamak süretiyle
  her çıkan sayıya altı sayısı **6**ekleyerek çoğalmaktadır
  yani çift sayı çıkarmaktadır

  01****04
  03****10
  05****16
  07****22
  09****28
  11****34
  13****40
  15****46
  17****52
  19****58
  21****64
  23****70

  oguzticaret@hotmail.com

 30. oğuz diyor ki:

  şu gizemli 1089 sayısı

  herhangi bir sayının tersiyle çıkarma işlemi sonrada çıkan sonuçu tersinle topla
  31-13–18+81–99

  önce iki haneli sayıları inceliyelim

  21-12–09
  31-13–18
  41-14–27
  51-15–36
  61-16–45
  71-17–54
  81-18–63
  91-19–72
  90-09–81

  9 ve 99 sonuçunu buluruz bu çıkan sayıların ortasına **9**
  sayısını koyduğumuzda üç haneli sayıların sonuçunu buluruz
  0*9
  1*8
  2*7
  3*6
  4*5
  5*4
  6*3
  7*2
  8*1
  …….
  0*9*9
  1*9*8
  2*9*7
  3*9*6
  4*9*5
  5*9*4
  6*9*3
  7*9*2
  8*9*1
  ********************************
  işlem şöyledir çıkarma işlemi sonrasında çıkan sayıyı tersinle topla
  651-159—-495+594—–1089
  ****************************************
  211-112—0*9*9
  311-113—1*9*8
  411-114—2*9*7
  511-115—3*9*6
  611-116—4*9*5
  711-117—5*9*4
  811-118—6*9*3
  911-119—7*9*2
  900-009—8*9*1

  hangi sayılar ile işlem yaparsanız yapın bu sonuçları **99**1089**bulursunuz
  ****************************************************************
  işlem herbir basamak çoğaldığında ortasına bir dokuz**9** sayısını alarak arttırır
  dokuzun kat sayıları arasına dokuz sayısı ilave etmektedir

  dört basamaklı sayılarda ise bu sayıları bulmadan sonuça ulaşamazsınız
  **1089**10899**bulursunuz

  0*99*9
  1*99*8
  2*99*7
  3*99*6
  4*99*5
  5*99*4
  6*99*3
  7*99*2
  8*99*1
  **************************
  9×011-99×11-1089
  9×121-1089
  bütün bu işlem dokuz sayısının katları ile çalışmaktadır

  oguzticaret@hotmail.com

 31. oğuz diyor ki:

  11×11 üst sayıları
  11×11 devam edersek üçgen sayılarının değiştiğini görürüz
  fakat üçgen sayıları işlemin içindedir
  üçgen sayıları
  1*********************************1
  1.1******************************11
  1.2.1***************************121
  1.3.3.1************************1331
  1.4.6.4.1**********************14641
  1.5.10.10.5.1****************161051
  1.6.15.20.15.6.1************1771561
  1.7.21.35.35.21.7.1********19487171
  1.8.28.56.70.56.28.8.1****214358881

  iki farklı tablo görmektesiniz
  ikisinin bağlantıları
  100000
  050000
  010000
  001000
  000050
  000001
  +————————–
  161051
  ***************************************
  1000000
  0600000
  0150000
  0020000
  0001500
  0000060
  0000001
  +
  ————————————
  1771561
  ****************************************
  10000000
  07000000
  02100000
  00350000
  00035000
  00002100
  00000070
  00000001
  +
  —————————–
  19487171
  *************************************************
  100000000
  080000000
  028000000
  005600000
  000700000
  000056000
  000002800
  000000080
  000000001
  +
  —————————-
  214358881
  *************************************
  sıfıları ekleyerek kat sayılarını yükselttik
  göründüğü gibi üçgen sayıları işlemin içindedir
  sadece açmak gerekiyor

  oguzticarethotmail.com

 32. oğuz diyor ki:

  kombinasyon ücgen sayıları

  0
  1*1———————————————————————-2
  0*0*0
  1*1*1*1—————————————————————–4
  0*0*0*0*0
  1*2*1*1*2*1————————————————————8
  0*0*0*0*0*0*0
  1*3*1*3*3*1*3*1—————————————————–16
  0*0*0*0*0*0*0*0*0
  1*4*1*6*4*4*6*1*4*1————————————————32
  0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0
  1*5*1*10*5*10*10*5*10*1*5*1————————————64
  0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0
  1*6*1*15*6*20*15*15*20*6*15*1*6*1————————–128
  0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0
  1*7*1*21*7*35*21*35*35*21*35*7*21*1*7*1——————256
  0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0
  1*8*1*28*8*56*28*70*56*56*70*28*56*8*28*1*8*1———-512

  farklı gözüksede doğrudur bu sayıları kareli bir sisteme uygulanırsa
  görebilirsiniz doğru olduğunu

  oguzticaret@hotmail.com

 33. oğuz diyor ki:

  farklı bir tablo
  Başlardaki iki doğal sayıları a sayısını b sayısı ile çarparak ve çıkan sonuçu a sayısı ve b sayılarını toplayarak
  yapılan bir işlemdir

  7X7-49
  7+7-14
  49+14-63 GİBİ
  —————
  09*19*29*39*49*59*69*79*89*99
  08*17*26*35*44*53*62*71*80*89
  07*15*23*31*39*47*55*63*71*79
  06*13*20*27*34*41*48*55*62*69
  05*11*17*23*29*35*41*47*53*59
  04*09*14*19*24*29*34*39*44*49
  03*07*11*15*19*23*27*31*35*39
  02*05*08*11*14*17*20*23*26*29
  01*03*05*07*09*11*13*15*17*19
  00*01*02*03*04*05*06*07*08*09
  ——————————————-
  9X8-72
  9+8-17
  72+17-89 gibi sonuçuna ulaşırız
  ————–
  3X8-24
  3+8-11
  24+11-35 gibi

  oguzticaret@hotmail.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>